Page Header

GALIAKHMETOV, Rail A., Kalashnikov Izhevsk State Technical University, Russian Federation